• რამდენი ქართველი ცხოვრობს საზღვარგარეთ

    ქართველების განსახლების შესახებ ბევრი მითი თუ მოსაზრებაა, რომლებიც საკითხის სპეციფიკიდან გამომდინარე ისეა ერთმანეთში გადახლართული, ძნელია გაარკვიო სად იწყება სიმართლე და სად მითი. ამ ყველაფერს კი, თავის მხრივ საკითხის სირთულეც უწყობს ხელს – მიგრაცია მსოფლიოს ერთერთი მნიშვნელოვანი გლობალური გამოწვევაა, რისი მასშტაბების მათემატიკური სიზუსტით დადგენა ევროპის და ზოგადად დასავლეთის წამყვან ქვეყნებშიც კი რთულია, სადაც სოცილოგია და სოციალური მეცნიერებები, საკმაოდ მძლავრად არის განვითარებული. შესაბამისად, საკითხის ირგვლის საქართველოს მოკოჭლება, არც უნდა იყოს გასაკვირი. ამავდროულად, თუ ლეგალური მიგრაციის მასშტაბების დადგება კიდევ შესაძლებელია, არალეგალური მიგრაციის მხრივ სრულიად საპირისპირო სურათი გვაქვს. XX ს-ში ქართველთა მიგრაცია შეიძლება დავყოთ სამ ეტაპად, პირველი, დამოუკიდებლობის დაკარგვის პერიოდი, მეორე, მეორე მსოფლიო ომი,…